Alapszabály

Találatok: 258

FOGYATÉKKAL ÉLŐK VESZPRÉM MEGYEI SPORTEGYESÜLETE

 Adószám: 18509786-1-19

ALAPSZABÁLYA

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

 

(1) A fogyatékos sport a köznevelési intézményekben nevelt, illetőleg ott tanuló gyermekek és fiatalok tanórai kereteken belüli és azokon kívüli az intézmények nevelési és pedagógiai programjában megfogalmazott célokkal összhangban lévő – azt kiegészítő, gazdagító – testmozgásban gazdag szabadidős, vagy sporttevékenység.

(2) A Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület a fogyatékos megyei feladatainak ellátására létrehozott olyan egyesület, amely a fogyatékos sportszervezetek és sporttevékenységet kifejtő természetes személyek tevékenységét összefogó, önkormányzati elv alapján működő, érdekképviseletet is kifejtő szervezet.

 (3) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 (4) Az Egyesület az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Civil tv. és annak vonatkozó végrehajtási jogszabályaiban meghatározott módon – elektronikus formában is – is nyilvánosságra hozza.

 

2.§

 

2.1. A Szövetség neve:          Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete

2.2. Rövidítve:                   FVSE

2.3. A Szövetség székhelye: 8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

3.§

 

3.1. A fogyatékos tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növekedése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok hazai és nemzetközi képviselete, érdekképviselete és érdekvédelme.

3.2. A fogyatékossággal élő lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása.

3.3. Sportszakember-képzés (testnevelő-, edző-, játékvezető-, versenybíró-képzés, továbbképzés) támogatása, szervezése, lebonyolítása.

3.4. A sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása.

 

III. AZ EGYESÜLET FELADATAI

4.§

 

4.1. A Szövetség feladatai különösen:

a)    a fogyatékosok diáksportjának foglalkoztatási- és versenyrendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése;

b)   koordinálja és szervezi tagjainak tevékenységét; sportszakmai, gazdasági és más szolgáltatásokat nyújt tagszervezeteinek;

c)    sporttalálkozók, versenyek szervezése, koordinálása, lebonyolítása;

d)   a nemzetközi, és hazai sportkapcsolatok ápolása és fejlesztése;

e)    a diákok öntevékenységének fejlesztése;

f)     a fogyatékossággal élő tanulóifjúság sportjáért, testi neveléséért felelős állami- és társadalmi szervekkel való együttműködés;

g)    a diák- és szabadidősport támogatásának ösztönzése, összehangolása és célirányos hasznosítása;

h)   a feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodás az Egyesület vagyonával és szükség szerint vállalkozási tevékenység folytatása;

i)     véleménynyilvánítás a fogyatékosok sportját érintő szakmai kérdésekben, a sporttal kapcsolatos jogszabályok tervezetének véleményezése.

 

4.2. Az Egyesület fenti feladatai végzése során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 30. §. (1)-(4) bekezdése, valamint 55. §. (3) c.) d). f.) pontjával összhangban a helyi önkormányzati feladatokból közfeladatot vállal, így különösen

a)    szervezi és segíti a területi versenyek kialakítását és működtetését diáksport rendezvények szervezésével;

b)   együttműködik a szövetségek területi szerveivel, különösen az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár összeállításában;

c)    együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó állami-, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, nevelési-oktatási intézményekkel.

 

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

5. §.

 

5.1.  Az Egyesület rendes tagja lehet bármely fogyatékkal élő felnőtteket foglalkoztató egyesület, a köznevelési alrendszerek bármelyikében működő, vagy a diáksport területén tevékenységet kifejtő jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéb természetes személy amennyiben az Egyesület alapszabályát elfogadja és kéri felvételét az Egyesületbe.

5.2.  Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet, vagy egyéb természetes személy  amely, illetve aki vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.

5.3.  Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a közgyűlés határozza meg, és amelyet az Egyesület pénzforgalmi számlájára kell átutalni.

5.4.  Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.

5.5.  Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, a tag jogutód nélküli megszűnése esetén és törléssel szűnik meg.

 

5.6.  Az új tag felvételéről – a tagjelölt írásbeli kérelmére – az elnökség hoz határozatot. Az elnökségnek a felvétel kérdésében hozott határozata ellen az, akinek a felvételét az elnökség elutasította 30 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a közgyűléshez. A felvételt nyert tagot az elnökség bevezeti a tagnyilvántartásba. Az elnökség a tag kérelmére a tagságról igazolást állít ki.

5.7.  A tagságot írásbeli nyilatkozattal bármikor meg lehet szüntetni (kilépés). A kilépés hatályosulásához nem szükséges az FVSE elfogadó nyilatkozata.

5.8.  Amennyiben az FVSE valamely tagja a tagok 6-7. §-ban felsorolt kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, illetve ha a tagdíjat az elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem fizeti meg a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül, az elnökség – jelenlévő tagjai kétharmadának egyetértő szavazatával meghozott írásbeli határozatával, kizárhatja a tagot. Az elnökségnek a tag kizárásával kapcsolatos határozata ellen az, akit a határozat kizár az FVSE-ből, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a közgyűléshez.

5.9.  Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a súlyos vagy ismételt kötelességszegésről történő tudomásszerzéstől, illetve a tagdíj megfizetésére vonatkozó írásbeli felszólítástól számított 6 hónapon belül, de legkésőbb a kizárás alapjául szolgáló ok bekövetkeztétől számított egy éven belül hozhatja meg.

 

A rendes tagok jogai és kötelezettségei

6. §

 

6.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a)    választási és választhatósági jog,

b)   véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az őt érintő bármely kérdésben,

c)    javaslatot tehet az általa sérelmesnek vélt határozat megsemmisítésére, illetve megváltoztatására,

d)   kezdeményezheti az Egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak felülvizsgálatát,

e)    jogosult az Egyesület által biztosított támogatásban, kedvezményben való részvételre,

f)     jogosult tájékozódni az Egyesület által kezelt anyagi javak elosztásáról, felhasználásáról és hasznosításáról.

 

6.2. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

a)     az Egyesület alapszabályának és szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatok betartása,

b)    az Egyesület célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység,

c)    az Egyesület szervezeteinek döntéseiből reá háruló feladatok végrehajtása,

d)   a tagdíj fizetése.

 

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

7. §

 

7.1. Az Egyesület pártoló tagjának jogai:

a)    javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működését érintő bármely kérdésben, de választási és választhatósági joggal nem rendelkezik.

b)   igénybe veheti az Egyesület által nyújtott és belépéskor kötött együttműködési megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat.

 

 7.2.  Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:

a)    az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület által hozott határozatok betartása,

b)   az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

8. §

 

8.1.  Az Egyesület szervezetei:

a)    közgyűlés

b)   elnökség

c)    felügyelő bizottság

d)   bizottságok

Az Egyesület közgyűlése

9. §

 

9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen valamennyi rendes tag részt vehet.  A közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

9.2. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

9.3. A közgyűlés időpontját az Egyesület elnöksége állapítja meg, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről, és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban legkésőbb a közgyűlés előtt 15 nappal értesíti. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az Egyesület elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat.

9.4. Az Egyesület közgyűlése lehet rendes és rendkívüli.

10. §

 

10.1. A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok vesznek részt.

10.2. A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:

a) a pártoló tagok

b) a felügyelő bizottság tagjai

10.3. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

 

A közgyűlés határozatképessége

11. §

 

11.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.

11.2. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést – azonos napirenddel – 1 órán belül össze kell hívni. Ilyen esetben a közgyűlés ugyanazon napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképes (megismételt közgyűlés). A meghívóban a tagokat tájékoztatni kell a távolmaradás következményeiről, illetve meg kell jelölni a megismételt közgyűlés helyét és időpontját.

 

A közgyűlés napirendje

12. §

 

12.1. A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg, és terjeszti a közgyűlés elé.

12.2. Az Egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:

 

a)    az Egyesület tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló,

b)   a felügyelő bizottság beszámolója,

c)    az Egyesület rendes tagjai által beterjesztett javaslatok.

 

A közgyűlés hatásköre

13. §

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)    az alapszabály elfogadása és módosítása,

b)   nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása,

c)    az EGYESÜLET más EGYESÜLETTEL való egyesülésének valamint feloszlásának kimondása,

d)   döntés az elnökség beszámolójáról,

e)    a felügyelő bizottság beszámoltatása,

f)     az EGYESÜLET elnökének, alelnökének, elnökségi tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása,

g)    a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása, 30 napon belül,

h)   mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 

 

 

 

A közgyűlés határozathozatala

14. §

 

14.1. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatával hozza.

14.2. Az alapszabály módosításához, valamint a 13. § b) és c) pontjában meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

14.3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesület – 13. § g) pontjában meghatározott – tisztségviselőinek megválasztásakor, illetőleg bármely más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Amennyiben egy adott tisztségre csak egy jelölt van, a közgyűlés nyílt szavazással is határozhat.

14.4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

14.5. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja, ha a nyilvánosság valakinek személyes érdekeit vagy jogait sértené.

14.6. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 

 

 

 

 

A tisztségviselők választása

15. §

 

15.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (13. § g) pont a közgyűlés négy évre választja.

15.2. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, alelnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően pedig a felügyelő bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani.

15.3. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.

 

Az Egyesület rendkívüli közgyűlése

16. §

 

16.1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni

a)    az Egyesület elnökségének többségi határozata alapján, a napirend meghatározásával,

b)   ha az Egyesület rendes tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,

c)    ha a Törvényszék elrendeli,

d)   ha az Egyesület elnöki vagy a felügyelő bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá ha az elnökség létszáma kiválás következtében a megválasztottak több mint egynegyedével, a felügyelő bizottság létszáma kiválás következtében egy főre csökken.

e)    ha a felügyelő bizottság határozatával kezdeményezi

16.2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell megtartani.

16.3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

VI. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Az elnökség tagjai

17. §

 

17.1. Az elnökség létszáma legfeljebb 5 fő.

17.2. Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon letelepedett nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A tisztségük ellátása során felmerülő költségeiket az Egyesület megtérítheti.

17.3. Az elnökség tagjai:

a)    az elnök,

b)   az alelnök,

c)    a fogyatékkal élők sportjához és ahhoz kapcsolódó szakterületeken jártas további 3 elnökségi tag.

 

17.4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozathozatalában való részvétel,

b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,

c) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,

d) megbízás alapján az Egyesület képviselete,

e) az Egyesület határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtásának ellenőrzése,

f) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel,

g) az elnökségben vállalt feladatok végrehajtása és azokról történő beszámolás.

17.5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

17.6. Az elnökségi tagság megszűnik:

a) a mandátum lejártával,

b) lemondással,

c) visszahívással,

d) elhalálozással.

 

 

 

Az elnökség feladata és hatásköre

18. §

 

18.1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más szerveinek hatáskörébe utalt.

18.2. Az elnökség feladatai és hatásköre:

a)    összehívja a közgyűlést, végrehajtja a közgyűlés határozatait,

b)   jóváhagyja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb szabályzatait,

c)    jóváhagyja az Egyesület stratégiáját,

d)   jóváhagyja az Egyesület pályázati programjait,

e)    jóváhagyja az Egyesület éves munkatervét

f)     jóváhagyja és elfogadja az Egyesület éves költségvetését, határoz az éves gazdálkodási beszámolóról,

g)    előkészíti a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket,

h)   beszámoltatja az elnököt, az alelnököt, a (főtitkárt)

i)     létrehozza és beszámoltatja az Egyesület bizottságait, kinevezi a bizottságok vezetőit,

j)     határoz a tagok, pártoló tagok törléséről,

k)   (kinevezi, felmenti a főtitkárt)

l)     együttműködik a fogyatékos sportban érdekelt területi (megyei) szervekkel, területi (megyei) sportági és más szövetségekkel,

m)  dönt a tagfelvételről, a tagfelvételi kérelmet elutasító döntésről. A döntés elleni jogorvoslatot a közgyűlés hatáskörébe helyezi.

18.3. Az elnökségi tag kiválása esetén helyére a soron következő közgyűlés választhat új elnökségi tagot.

18.4. Ha a két közgyűlés közötti időszakban valamely alelnöki tisztség bármely okból megüresedik, az elnökség saját soraiból egy elnökségi tagot bízhat meg az alelnöki feladatok ellátásával.

 

 

 

 

 

 

Az elnökség működése

19. §

 

19.1. Az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét, évenkénti munka- és üléstervét.

19.2. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

19.3. Az elnökség ülései nyilvánosak.

19.4. Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés napirendjeit és a hozott határozatokat a szavazatarány feltüntetésével. A hozott határozatokról az érintett szerveket, személyeket és az állandó tanácskozási jogú meghívottakat az emlékeztető megküldésével kell értesíteni.

 

20. §

 

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnök az ülés helyéről, időpontjáról és a napirendről – az előterjesztések megküldésével – legalább 10 nappal korábban írásban értesíti az elnökség tagjait és a meghívottakat.

 

21. §

 

21.1. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

21.2. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással a jelenlévő tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Titkos szavazásra a jelenlévők egyharmadának kérésére kerülhet sor.

21.3. Az Elnökség határozathozatalában sem vehet részt a 14. § (6) pontjában meghatározott személy.

 

 

 

 

Az Egyesület elnöke és alelnöke

22. §

 

22.1. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök és alelnök. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja az Egyesület tevékenységét.

22.2. Az elnök feladatai:

a)    az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,

b)   az Egyesület képviselete,

c)    az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

d)   döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,

e)    önálló aláírási és az ügyrendben meghatározottak szerint utalványozási jogkört gyakorol,

f)     [f) a kinevezés és a felmentés kivételével munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár felett,]

g)    mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

22.3. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök vagy más elnökségi tag helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Elnökség ügyrendjében meghatározottan magának fenntartott.

22.4. (Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben az Egyesület főtitkárára írásban átruházhatja.)

22.5. Az elnök és az alelnök feladat- és hatáskörét, munkamegosztását az elnökség külön ügyrendben határozhatja meg.

 

A főtitkár

23. §

 

23.1. Az Egyesület szervezési és operatív feladatainak irányításáért a főtitkár a felelős.

23.2. A főtitkárt az elnökség legfeljebb 4 évre nevezi ki. A főtitkár tevékenységét határozatlan idejű munkaviszony keretében, de határozott idejű vezetői megbízással látja el. Munkáját a munkáltatói jogok gyakorlója által jóváhagyott munkaköri leírás szerint végzi.

23.3 A főtitkár feladatai és hatásköre:

a)    a közgyűlés és az elnökség ülései között a testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület adminisztratív ügyeit,

b)   elkészíti az Egyesület éves munkaterveit,

c)    elkészíti az Egyesület pénzügyi tervét, intézi a szövetség gazdasági ügyeit,

d)   elkészíti a pénzügyi, gazdálkodási beszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott dokumentumokat

e)    felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, a feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodik az Egyesület vagyonával,

f)     a belső szabályzatoknak megfelelően – meghatározott esetekben és módon – aláírási (kötelezettségvállalási) és utalványozási jogkört gyakorol,

g)    előkészíti az elnökség üléseit, szervezi és összehangolja az elnökség határozatainak végrehajtását,

h)   gondoskodik az elnökségi ülések emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről, az érintetteknek megküldéséről, a határozatok végrehajtásáról,

i)     kapcsolatot tart a gyermekek és tanuló ifjúság fizikai aktivitásának ösztönzéséért, sportjáért, testi és mentális neveléséért és egészségfejlesztéséért felelős területi (megyei) államháztartáson belüli és azon kívüli szervezetekkel,

j)     felelős a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért,

k)   gondoskodik az Egyesület nyilvántartás vezetéséről,

l)     az elnök meghatalmazása alapján képviseli az Egyesületet,

m)  koordinálja az Egyesület hosszú távú stratégiájának kidolgozását, megvalósítását,

n)   koordinálja az Egyesület pályázati programjainak kidolgozását, megvalósítását,

  • o)    vezeti az Egyesület munkaszervezetét, munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezetben dolgozók felett,

p)   felelős az Egyesület tájékoztatási és kommunikációs tevékenységéért és arculatáért,

q)    felelős a szponzorációs szerződések megkötéséért, teljesítések igazolásáért.

 

VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

24. §

 

24.1. A közgyűlés az EGYESÜLET működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság létszáma 3 fő, elnökét, és tagjait a közgyűlés választja meg.

24.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a)    a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b)   a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)    a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatást-, illetve

d)   az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

24.3. A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.

24.4. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület elnökségét tájékoztatja.

 

25. §

 

A felügyelő bizottság feladatai:

a)    az Egyesület vagyonkezelésének vizsgálata,

b)   a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c)    a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

d)   az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, ellenjegyzése,

e)    a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,

f)     a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

g)    az Egyesület vagyon megóvása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése.

 

 

26. §

 

26.1. A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

26.2. A felügyelő bizottság tagja az Egyesület elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz.

26.3. A felügyelő bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a)    az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b)   a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

26.4. A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

26.5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

VIII. BIZOTTSÁGOK

27. §

 

27.1. Az Egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes jelleggel működő – bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A választás módját a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

27.2. A bizottságok és a bizottsági vezetők feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.

 

IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

28. §

 

28.1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag kiegészítő jelleggel, céljai elérésének veszélyeztetése nélkül végez.

28.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

28.3. Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

28.4. Az Egyesület bevételei:

a)    az Európai Unió költségvetéséből és az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás

b)   adományozótól céljára vagy működési költségei fedezésére, kapott természetbeli juttatás, adomány (szponzoráció)

c)    az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

d)   az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

e)    tagdíj, pártoló tag anyagi hozzájárulása

f)     egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint

g)    vállalkozási tevékenységből származó bevétel, melyek megnevezése:

–          reklámbevétel,

–          ügynöki tevékenységből származó bevétel

 

28.5. Az Egyesület költségei:

a)    az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)

b)   a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).

 

28.6. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az EGYESÜLET tagjai az EGYESÜLET tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

X. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

29. §

 

29.1. Az Egyesület megszűnik:

a)    feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,

b)   más egyesülettel vagy szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,

c)    feloszlatásával,

d)   megszűnésének megállapításával.

29.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az Egyesület közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba kerül és a diáksport céljaira kell fordítani.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

Jelen alapszabályt a Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sport-egyesülete közgyűlése 2013. január 23. napján fogadta el.

Veszprém, 2013.január 23.

 

 

                                   [Kiss Katalin]

                                                   elnök